Nieuws
19 december 2017

Persbericht van Ogeo Fund over het dossier Land Invest Group (LIG)

Ogeo Fund is een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) dat ruim 1,173 miljard euro aan activa beheert en waarvan de overfinanciering (bedrag aan activa bovenop de activa die nodig zijn voor de dekking van de pensioenverplichtingen) 550 miljoen euro bedraagt, wat overeenstemt met een overfinanciering van 122% (cijfers op 31/12/2016).

Ogeo Fund onderscheidt zich van banken, verzekeraars en andere instellingen door zijn niet-commerciële aard en de afwezigheid van aandeelhouders. Ogeo Fund is een dienstverlener zonder enige kapitaalband met zijn bijdragende ondernemingen.

De geldende wetgeving in verband met het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (WIBP) verplicht de OFP’s tot een voorzichtig beheer van hun activa overeenkomstig de beleggingsregels bedoeld in artikel 91 WIBP. De beleggingen van de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening dienen te stroken met de hypothesen van haar financieringsplan en dienen in overeenstemming te zijn met haar beleggingsbeleid zoals uiteengezet in de verklaring inzake de beleggingsbeginselen (Statement of Investment Principles - SIP) (art. 20 van het uitvoeringsbesluit WIBP). De laatste SIP van Ogeo Fund werd bekrachtigd door de algemene vergadering van de leden op 19/12/2016.

In het kader van de informatieverspreiding stelt het directiecomité bij elke vergadering van de raad van bestuur een financieel rapport op, dat het voorlegt aan de bestuurders. Dit rapport omvat alle elementen met betrekking tot de financiële opvolging van het OFP, en meer bepaald een vergelijking tussen de reële allocatie van de portefeuille en de allocatie die werd vastgelegd in het beleid aangaande de beleggingsbeginselen zoals eerder goedgekeurd door de algemene vergadering.

In een duidelijke logica van diversificatie legt de raad van bestuur op dat maximaal 2,5% van de representatieve activa mag worden belegd in eenzelfde emittent voor de beleggingsklassen aandelen, bedrijfsobligaties in euro en in vreemde valuta’s, Private Equity en EMTN’s. Voor de beleggingsklassen obligaties uit opkomende landen en hoogrentende obligaties ligt het plafond nog lager, namelijk op 1,5% van de representatieve activa.

Wat de beleggingen in vastgoed betreft, voorziet de SIP in een globale maximumgrens van 25%. De in de vorige paragraaf vermelde limieten zijn dan ook niet van toepassing op deze activacategorie.

In tegenstelling tot wat in bepaalde persartikels vermeld wordt, maakt de investering in LIG deel uit van de categorie ‘vastgoed’, want de onderliggende activa van LIG en zijn SPV’s zijn altijd grond en/of gebouwen. De investering van Ogeo Fund in LIG sluit dus perfect aan bij de regels voor de vastgoedportefeuille en bij de SIP in het algemeen.

In tegenstelling tot de meeste andere Belgische pensioenfondsen heeft Ogeo Fund er via zijn algemene vergadering voor geopteerd de voorkeur te geven aan vastgoedbeleggingen waarbij Ogeo Fund en zijn partners de onderliggende activa kiezen, veeleer dan aan ‘papieren’ vastgoedbeleggingen via beleggingsfondsen, die onderhevig zijn aan marktschommelingen. De vastgoedportefeuille van Ogeo Fund vervult bijgevolg een rol van ‘stabilisator’ in tijden van onrustige financiële markten.

Deze beleggingen zijn des te meer te verantwoorden gezien de langetermijnbeleggingshorizon van de activiteit van een pensioenfonds.

De voorbije 5 jaar bedroeg het gemiddeld financieel rendement van Ogeo Fund 7,60%, een percentage dat veel hoger ligt dan het rendement dat te behalen was met een verzekeringsformule. Eind juni 2017 bedroeg het voorlopig rendement van Ogeo Fund over de eerste 6 maanden van dit jaar 2,94% (wat neerkomt op een jaarrendement van bijna 6%, indien het tweede semester vergelijkbare resultaten zou opleveren als de periode tot juni 2017).

Elke bijdragende onderneming van Ogeo Fund is lid van de algemene vergadering van Ogeo Fund, het beslissingsorgaan voor het financiële beleid van het OFP. Door deze rechtstreekse deelname van de bijdragende ondernemingen aan de algemene vergadering, is het OFP-model beduidend transparanter dan met name het verzekeringsmodel. Bovendien geeft Ogeo Fund presentaties tijdens de sociale comités en de raden van bestuur van zijn verschillende bijdragende ondernemingen, zodra een van hen dat vraagt.

Gezien de aard van zijn activiteiten en de omvang van de beheerde bedragen, hanteert Ogeo Fund bijzonder strenge governancecriteria. Ogeo Fund is onderworpen aan verschillende zeer strikte controles:

Interne controles: 

  • Compliance Officer (stelt jaarlijks een rapport op voor de RvB)
  • Interne audit (IIServices) (stelt jaarlijks een rapport op voor de RvB)
  • Financieel comité (stelt een rapport op voor de RvB vóór elke vergadering)

Externe controles:

  • Aangestelde actuaris (Nexyan) (stelt jaarlijks een rapport op voor de RvB)
  • Erkende commissaris (PwC) (stelt twee rapporten op voor de RvB: een over de jaarafsluiting en het andere na de eerste helft van het jaar)

Ogeo Fund is een van de enige pensioenfondsen in België die met het oog op een zeer voorzichtig beheer de actuariële functie versterkt hebben. De financieringsplannen en de berekeningen van technische voorzieningen worden in een eerste fase opgesteld door de actuarissen van IIServices (Integrale Insurance Services) en gesuperviseerd door de aangestelde actuaris, die elk jaar zijn actuarieel rapport voorstelt aan de raad van bestuur. Dankzij deze dubbele controle kan Ogeo Fund voorzichtige en betrouwbare financieringsplannen voorstellen aan zijn bijdragende ondernemingen. Alle technische hypothesen van deze plannen (sterftetafels, indexering, berekening van de technische voorzieningen ...) werden zo op twee niveaus geanalyseerd.

Ogeo Fund heeft op eigen initiatief een financieel comité opgericht. De oprichting van een dergelijk orgaan is voor een OFP niet wettelijk verplicht. De opdracht van dit comité? Met de steun van gerenommeerde experts de voornaamste financiële indicatoren, de kwaliteit van de portefeuilles en de beleggingsstrategie op neutrale en onafhankelijke wijze evalueren.

Ogeo Fund en zijn bestuursorganen (raad van bestuur en directiecomité) evenals zijn financieel comité besteden al maandenlang de grootste aandacht aan het LIG-dossier. De toezichthouder wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van het dossier en ontvangt in het kader daarvan de notulen van de raad van bestuur van Ogeo Fund, via een beveiligd platform E-Corporate.

Het is ook zeer belangrijk op te merken dat LIG sinds 2012 geauditeerd wordt door de commissaris, PwC, en dat er steeds rapporten zonder voorbehoud werden afgeleverd. Daarnaast wordt de financiële rapportering van Ogeo Fund halfjaarlijks onderzocht door PwC, dat zijn conclusies voorlegt aan de raad van bestuur en ook de toezichthouder hierover informeert.

Bovendien onderstrepen we dat de bestuursorganen van Ogeo Fund onlangs een technische audit (Stadim) en een waarderingsaudit (BDO) verkregen hebben, die tot de vaststelling leidden dat het eigen vermogen van LIG aanzienlijk groter is dan de waarde die is opgenomen in de rekeningen van Ogeo Fund. Tot slot waken de bestuursorganen van Ogeo Fund er nu over dat de activa van deze vennootschap niet onder de prijs worden verkocht.

Ter afronding en rekening houdend met de hierboven toegelichte elementen, kunnen we zeggen dat het voortbestaan van de door Ogeo Fund beheerde pensioenen is gegarandeerd. Dat is de hoofdprioriteit van Ogeo Fund. Bovendien garanderen het globale beheer en de controles die bij Ogeo Fund bestaan de aangesloten ondernemingen hoge prestaties binnen een strikt reglementair kader.