Seminarie OGEO FUND - 14 Oktober 2016

Nieuws
26 oktober 2016

Trouw aan zijn voluntaristische benadering inzake pensioenen, heeft OGEO FUND voor het derde jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling. Doel: bijdragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijke debat over de pensioenen in België. Volgens een benadering die vergelijkbaar was met die van 2015, omvatte de enquête vragen over de laatste voorstellen van de federale regering met betrekking tot de hervorming van de pensioenen.

Om deze enquête voor te stellen, nodigde OGEO FUND de professionals uit de pensioensector uit op een seminarie dat op vrijdag 14 oktober laatstleden plaatsvond in het Square Brussels Meeting Centre.

Bijna 150 deelnemers gingen in op de uitnodiging van OGEO FUND. Ze werden verwelkomd door humorist Bert Kruismans, die de animatie van de werkvoormiddag verzorgde. Deze professionals uit de pensioensector konden kennis nemen van de resultaten van de opiniepeiling die IPSOS uitvoerde in opdracht van OGEO FUND, na een uiteenzetting van federaal Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine.

Tussenkomst van Minister Bacquelaine

De Minister van Pensioenen van de federale regering herinnerde eraan dat de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, zonder structurele hervormingen, bedreigd is. Volgens Daniel Bacquelaine "… zal de verhouding van de Belgen met hun pensioen veranderen, meer bepaald door een betere koppeling van de pensioenpijlers, namelijk tussen verdeling en kapitalisatie. De eerste pensioenpijler moet ondersteund worden door een tweede pijler, die versterkt moet worden om een hoger vervangingsniveau te bereiken dan nu het geval is."

Daniel Bacquelaine herinnerde aan het werk van de regering ten voordele van het aanvullende pensioen voor de drie arbeidsstelsels (loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaars). "Het is onze verantwoordelijkheid om ons sociaal model in stand te houden, en elke maatregel die kadert in deze doelstelling, moet worden genomen", concludeerde hij.

De enquête van IPSOS

Na de inleiding door de Minister werden de resultaten van de exclusieve enquête over de pensioenen in België voorgesteld door Jean-Michel Lebrun, Directeur van het onderzoeksbureau IPSOS. Hierna volgen de meest markante elementen.

Over de modaliteiten om met pensioen te gaan:

 • 33% van de niet-gepensioneerden voorziet met pensioen te gaan op 65 jaar, en 28% vanaf 66 jaar.
 • 72% van de niet-gepensioneerden zou bereid zijn te werken tot na de leeftijd van 65 jaar.
 • De belangrijkste factoren die hen er zouden toe aanzetten om langer te werken: tegelijkertijd deeltijds tewerkgesteld zijn en gepensioneerd zijn, zonder fiscaal nadeel (53%) en financiële behoeften (48%).
 • 74% is tegen de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd en 58% is tegen de verhoging van de leeftijd om met vervroegd pensioen te gaan.

Inzake aanvullend pensioen:

 • Slechts 44% geniet van een aanvullend pensioenplan bij hun werkgever. Dit betreft voornamelijk mannen, actieve werknemers in de privésector en respondenten die in Vlaanderen wonen.
 • 63% is voorstander van de verplichte opbouw van een aanvullend pensioen.

Betreffende het huidige pensioenstelsel en de hervormingen door de regering:

 • 81% is van mening dat de financiering van de pensioenen een prioriteit is.
 • 72% is voorstander van een harmonisering van de pensioenstelsels voor de publieke, private en zelfstandige sector.
 • 72% is van mening dat hun pensioen niet zal volstaan om een bevredigende levensstandaard aan te houden.
 • De voorgestelde hervormingen die het meeste in de smaak vallen bij de respondenten, zijn het deeltijdse pensioen (85%) en het in aanmerking nemen van de zwaarte van het werk in het pensioenstelsel (83%).

De wensen van de respondenten:

 • Diegenen die het gevoel hebben onvoldoende geïnformeerd te zijn over hun toekomstig pensioen, zouden meer informatie willen, onder andere over het exacte bedrag dat ze netto zullen ontvangen (85%) en over de manier waarop hun wettelijk pensioen berekend wordt (59%);
 • De ontwikkeling van sparen in het kader van een aanvullend pensioenfonds gefinancierd door de werkgever en de werknemer (42%) en een belastingvermindering in geval van pensionering na de wettelijke leeftijd (43%) blijven bevoorrechte maatregelen om het bedrag van de pensioenen in de toekomst in stand te houden.

Rondetafelgesprek met vooraanstaande experts

Daarna volgde onder leiding van Lynn Wesenbeek, journaliste, en Léonardo Sforza, executive director van MSL Group, een rondetafelgesprek waaraan vooraanstaande experts deelnamen:

 • Bruno Colmant, Head of Macro Research van Bank Degroof Petercam, lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Koninklijke Academie van België;
 • Gerhard Gieselink, Coördinator Toezicht op de Pensioenen, FSMA;
 • Jean Hindriks, Université Catholique de Louvain (UCL), lid van de Academische Raad van de Pensioenen;
 • Ivan Van de Cloot, Hoofdeconoom, Itinera Institute.

Elke spreker kon de resultaten van deze enquête uitvoerig becommentariëren en er zijn toekomstvisie over formuleren, niet alleen ten aanzien van de hervormingen doorgevoerd door de federale regering, maar ook ten aanzien van de hervormingen die ze aanbevelen inzake pensioenen en arbeidsmarkt. Ze gaven ook hun standpunt omtrent de evolutie van het macro-economische kader en de toekomstige modaliteiten voor de financiering van de pensioenen, zowel voor de publieke als voor de privésector. Daarbij benadrukten ze de potentiële grote rol die de aanvullende pensioenen en de pensioenfondsen zullen spelen.

Ter afronding van het rondetafelgesprek met de experts nam André Gilles, Voorzitter van de Raad van bestuur van OGEO FUND, het woord om meer uitleg te geven over de visie van OGEO FUND ter zake en de verantwoordelijkheid van het op 4 na grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen van België ten aanzien van zijn 7 bijdragende ondernemingen en – vooral – de 4.200 huidige of toekomstige begunstigden.

Daarna zorgde Bert Kruismans, de grootste belgicist onder de Vlaamse comedians, voor een grappige en vinnige afsluiter.

Over de enquête

OGEO FUND wil bijdragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijke debat over de pensioenen in België. In deze optiek heeft OGEO FUND de opdracht gegeven om deze opiniepeiling uit te voeren.

De enquête werd online gevoerd door IPSOS onder een representatieve steekproef van 1.070 personen van de Belgische bevolking met een leeftijd van 25 tot 70 jaar. IPSOS heeft een optimale verdeling van de respondenten verzekerd naargelang van hun geslacht, woonplaats, gezinssituatie en beroepssituatie. Minstens 300 enquêtes werden gevoerd onder werknemers uit de publieke sector.

Over OGEO FUND

OGEO FUND heeft als opdracht de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van de publieke en semipublieke instellingen (steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's enz.) te beheren. OGEO FUND werd in juli 2007 opgericht onder de rechtsvorm van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP), zoals ingevoerd en geregeld door de wet van 27 oktober 2006. Sinds april 2008 biedt OGEO FUND de bijdragende ondernemingen die dit wensen ook de mogelijkheid om een stelsel van aanvullende pensioenen (tweede pijler) voor het contractueel personeel en het loontrekkend personeel in de privésector in te voeren. OGEO FUND bestaat nu 8 jaar en is uitgegroeid tot het op 4 na grootste OFP van België met één miljard honderdvijfentwintig miljoen euro activa in beheer, waarvan 620 miljoen euro activa in overfinanciering. In 2015 heeft OGEO FUND een financieel rendement van 5,08% gerealiseerd, ten opzichte van gemiddeld 4,40% in de sector.

Reportage van RTC Liège uitgezonden op 15 oktober 2016 (reportage in het Frans).

De resultaten van de opiniepeiling van Ogeo Fund over de pensioenen in België kunnen hier worden geraadpleegd.

Wenst u meer info? Contacteer ons! Wij antwoorden u snel en ontmoeten u graag.