Erkende commissaris

In overeenstemming met de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten uitoefent in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, met de regels van haar beroep en met de instructies van de FSMA. Die firma is PwC bedrijfsrevisoren BCVBA.

PwC voert de audit van de jaarrekeningen en van het actuarieel verslag uit, en werkt mee aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige organisatie heeft toegepast, alsook de juiste interne controle met het oog op het naleven van de regelgeving. Tweemaal per jaar brengt ze verslag uit aan de raad van bestuur.

Elk jaar certificeert PwC in totale onafhankelijkheid, de technische provisies en stelt ze een verslag op waarin ze haar oordeel over de financiële toestand geeft.